Podział majątku Katowice, Gliwice, Rybnik i okolice

Podział majątku w Katowicach, Gliwicach, Rybniku oraz na całym Śląsku i okolicach

Sprawy o podział majątku to przeważnie sprawy bardzo osobiste i budzą wiele emocji. Jak dobrze wiemy, pod wpływem emocji często możemy podjąć niewłaściwe decyzje, które uniemożliwiają nam wygranie sprawy.

Wynik sprawy o podział majątku często ma ogromny wpływ na dalsze życie. Jeśli nie chcesz zaczynać wszystkiego od zera i liczysz na sprawiedliwy podział majątku to warto skorzystać z porady adwokat Rybnik na Śląsku i okolicach i dowiedzieć się jakie są możliwości.

Czym jest majątek wspólny kiedy chcemy dokonać podziału majątku

Najprościej rzecz ujmując, majątek wspólny to te przedmioty, które zostały nabyte podczas trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków albo jednego z nich. Są to te rzeczy, które nie wliczają się do majątku osobistego. Przedmioty majątkowe stają się bowiem współwłasnością zarówno męża, jak i żony.

Do przedmiotów majątku wspólnego zaliczymy między innymi własności, prawa majątkowe, a także prawa rzeczowe i wierzytelności.

Majątek wspólny jest definiowany przez art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nim, w szczególności do majątku wspólnego zaliczamy: dochody związany z wynagrodzeniem za pracę, fundusze pochodzące z innych działalności zarobkowych, dochody ze wspólnego majątku oraz majątku osobistego, środki znajdujące się na rachunku otwartym albo pracowniczym funduszu emerytalnym.

Majątek wspólny a osobisty

Majątek wspólny różni się od majątku osobistego przede wszystkim tym, kiedy został on zgromadzony. Majątkiem osobistym określa się te przedmioty, które współmałżonek zgromadził jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa dokładnie definicji majątku osobistego, jednak wymienia, co może się do niego zaliczać. Wśród nich wymieniamy między innymi:

 • nagrody za indywidualne osiągnięcia
 • prawa niezbywalne
 • prawa autorskie i ogólne prawa indywidualne
 • odszkodowania za wyrządzoną szkodę
 • przedmioty, które zostały przekazane współmałżonkowi z tytułu legatu, dziedziczenia albo darowizny
 • przedmioty użytku osobistego
 • zadośćuczynienie
 • wspomniane przedmioty majątkowe, które zostały nabyta przez ustanowieniem wspólnoty ustawowej

Powody podziału majątku

Podczas trwania związku małżeńskiego, może dojść do zniesienia wspólnoty majątkowej. Aby do tego doszło, musi zaistnieć jeden z następujących powodów:

 • separacja małżonków ustalona przez sąd w drodze postępowania sądowego
 • ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków
 • zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej przez małżonków, to jest intercyzy
 • do jednego ze współmałżonków ogłoszona zostanie upadłość
 • wyrok sądu, który orzeknie rozdzielność majątkową wobec obojga małżonków

Podział majątku można ustalić przede wszystkim w trakcie postępowania rozwodowego w sądzie po wniesieniu sprawy o podział lub też na drodze umowy cywilnej pomiędzy byłymi małżonkami. Jeśli jednak majątkiem jest nieruchomość, wówczas umowę musimy zawszeć w postaci aktu notarialnego.

Kiedy dochodzi do ustania małżeńskiej wspólnoty majątkowej?

Małżeńska wspólnota majątkowa może zostać zniesiona przede wszystkim, jeśli oboje współmałżonkowie podpiszą umowę w formie aktu notarialnego w związku właśnie ze zniesieniem jej. Może również dojść do ustania wspólnoty w momencie rozwodu albo też separacji, bądź unieważnienia małżeństwa. Kolejnymi powodami są: śmierć albo ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków.

Istnieje wiele przesłanek, które mogą doprowadzić do ustania małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Wśród nich wymienia się chociażby: alkoholizm, trwonienie wspólnego majątku na wskutek nieracjonalnego stylu życia, separacja, brak współpracy podczas zarządzania majątkiem, uchylanie się od gromadzenia majątku.

Kiedy dojdzie do ustania wspólnoty majątkowej, małżonek nie posiada już żadnej odpowiedzialności za zobowiązania swojego współmałżonka. Mowa oczywiście o tych, które powstały po rozdzielności majątkowej.

Sama, rzeczona rozdzielność powstaje z dniem, który został oznaczony w wyroku. Zdarza się jednak, że sąd ustanowił rozdzielność z dniem wcześniejszym, niż dzień powództwa. Może do tego dojść wtedy, kiedy małżonkowie od dłuższego czasu żyją osobno.

Gdzie złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Aby złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej, należy złożyć wniosek do sądu rejonowego, pod który przylega miejsce zamieszkania małżonków albo też ostatnie miejsce, w którym mieszkali wspólnie, jeśli jedno z nich wciąż tam przebywa. Jeśli nie można ustalić właściwej placówki, wówczas należy złożyć pozew w sądzie, pod który podlega miejsce zamieszkania powoda.

W momencie ustanowienia rozdzielności wspólnoty majątkowej, każdy ze współmałżonków zachowuje swój majątek osobisty. Majątek wspólny natomiast może zostać podzielony pomiędzy obie strony.

Podział majątku: co otrzymują małżonkowie?

Kiedy dojdzie do ustania wspólnoty majątkowej, na przykład z powodu separacji albo rozwodu, zakłada się, że udziały obu małżonków są różne. Wówczas otrzymują oni po równo ze zgromadzonego majątku.

Jeśli jednak małżonkowie nie zgadzają się z takim podziałem, mogą zwrócić się z wnioskiem do Sądu, aby ten ustalił wysokość ich udziałów oraz rozdzielił obiektywnie zgromadzony dorobek wspólny. Pod uwagę wówczas Sąd bierze między innymi wkład pracy osobistej w domu albo przy wychowywaniu dzieci.

Jeśli jednak jeden ze współmałżonków domagać się będzie nierównego podziału, musi udowodnić wszystkie okoliczności, które świadczą na jego korzyść, będące dowodem, że druga strona doprowadziła do rażących zaniedbań w opiece nad rodziną albo trwonieniu majątku.

Podział majątku a koszty sądowe

Za wniosek o podział majątku wspólnego Sąd pobiera kwotę 1000 złotych. Jeśli jednak małżonkowie chcą dojść do zgodnego podziału, kwota ta wynosi 300 złotych. Wówczas nie tylko koszty postępowania są niższe, ale i sama rozprawa zostaje przyspieszona.

Warto wspomnieć, że w niektórych przypadkach - jeśli w majątek wspólny wliczana jest nieruchomość - postępowanie sądowe może być zdecydowanie tańsze w stosunku do umowy, którą sporządza się przed notariuszem. Wtedy jednak należy dołączyć do wniosku odpis z księgi wieczystej. Przy podziale przedmiotów ruchomych, nie trzeba przedstawiać żadnych dowodów odnośnie właściciela.

Zadzwoń +48 728 392 375