Prawo spadkowe Katowice, sprawy spadkowe

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spadkowego. Jako adwokaci prawa spadkowego na co dzień mamy do czynienia z różnymi sprawami spadkowymi dotyczącymi zachowku, testamentów, zasad dziedziczenia i rozliczania darowizn, które spadkodawca przekazał. W ramach usług prawa spadkowego zajmujemy się między innymi:

 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa i spraw spadkowych
 • reprezentowanie naszego Klienta w wszelkich negocjacjach oraz postępowaniach przed sądem
 • postępowania odwoławcze - reprezentowanie i apelacje od orzeczeń
 • postępowania kasacyjne
 • przygotowujemy pisma procesowe
 • reprezentujemy naszych Klientów w czynnościach i postępowaniach w sprawach spadkowych
 • przygotowujemy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku pozasądowy
 • pomoc w uzyskaniu notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia
 • pomoc w sytuacji kiedy chcemy dokonać odrzucenia zadłużonego spadku
 • sprawy spadkowe wszelkiego typu
Szybki Kontakt
prawo spadkowe katowice sprawy spadkowe

Prawo spadkowe Katowice

Prawo spadkowe jest jedną z wielu gałęzi prawa cywilnego. Reguluje przede wszystkim przejścia praw oraz obowiązków majątkowych po śmierci właściciela. Rzeczone prawo spadkowe określa to, w jaki sposób odbywa się przekazywanie majątku lub też zobowiązań, czym jest dziedziczenie, zachowek i wydziedziczenie oraz jaki jest proces przyjęcia lub odrzucenia spadku.

Dotyczy to również między innymi kwestii odpowiedzialności za dział spadkowy oraz długi przechodzące na wskazaną osobę. W Polsce kwestie te są w sposób szczegółowy regulowane przez Kodeks Cywilny.

Prawo spadkowe zajmuje się głównie przewidywaniem tego, jakie są zasady przekazywania majątku oraz zobowiązań. W momencie śmierci, dochodzi do otwarcia testamentu zmarłego, który stworzył go za życia. Nie każdy jednak wie, że osoby uprawnione do spadku nie zawsze stają się od razu spadkobiercami.

Spadkodawca może bowiem inaczej zarządzać swoim majątkiem. Oznacza to, że niekoniecznie spadkobiercą zostanie osoba z rodziny. Mogą nimi być na przykład ludzie nie spowinowaceni ze zmarłych lub też całkowicie mu obce.

Uprawnieni nie mogą mieć więc pewności, że na pewno znajdą się w kręgu spadkobierców i otrzymają coś ze spadku zmarłego. Jeśli nie zostali ujęci w testamencie, prawdopodobnie nic nie dostaną.

Prawo spadkowe jednak przewiduje chociażby kwestię zachowku. Jest to uprawnienie najbliższych krewnych spadkodawcy, to jest wnuków, dzieci, rodziców albo współmałżonka do żądania wypłaty określonej kwoty od tych, którzy nabyli prawo do spadku. W takim wypadku oblicza się wysokość kwoty ułamkowego udziału konkretnego osoby i tak zwany substrat zachowku.

Sprawy spadkowe Katowice - czym jest spadek

Najprościej mówiąc, spadek to po prostu szereg praw i obowiązków majątkowych zmarłego, które przechodzą na osoby uprawnione do dziedziczenia lub też wskazane w testamencie w chwili śmierci właściciela. Spadek mogą otrzymać jedna lub więcej osób.

Szczegółowy sposób przyjmowania praw oraz obowiązków majątkowych jest zależny od tego, czy spadkodawca zdążył sporządzić wspomniany testament, czy też nie zrobił tego.

Prawo spadkowe - dziedziczenie

Zgodnie z prawem spadkowym, w Polsce dziedziczenie testamentowe obejmuje każdego, kogo wyznał spadkodawca. Wyróżnia się jednak także i dziedziczenie ustawowe. To sytuacja, w której zmarły nie sporządził za życia testamentu lub też testament jest nieważny.

Wówczas reguły dziedziczenia przewidują stosunek pokrewieństwa (dzieci, wnuki), małżeństwa lub przysposobienia. W kręgu spadkobierców ustawowych znajdują się więc zstępni, rodzice, rodzeństwo, małżonkowie, dziadkowie, zstępni rodzeństwa, pasierbowie, gmina albo Skarb Państwa.

Zachowek

Mówiąc o zachowku, mówi się o uprawnieniu najbliższych krewnych zmarłej osoby do zażądania zapłaty określonej kwoty od tych, którzy nabyli prawa do spadku. Zachowku mogą się domagać dzieci, wnuki, rodzice lub małżonek. Jest to jakiś, określony, ułamek wartości całego udziału spadkowego.

Stwierdzenie nabycia spadku w sprawach spadkowych

Stwierdzenie nabycia spadku to postępowanie, które ma na celu stwierdzić, kto posiada prawa do spadku po konkretnym spadkodawcy. Określa się krąg podmiotów uprawnionych do majątku. Dokonuje tego sąd na wniosek osób mających interes w takim stwierdzeniu. Stwierdzenia może bowiem żądać nie tylko spadkobierca, ale i wierzyciele zmarłego.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

Zarówno przyjęcie, jak i odrzucenie spadku wymaga od uprawnionych do majątku osób złożenia oświadczenia przed sądem albo notariuszem. Można tego dokonać ustnie lub na piśmie z podpisem poświadczonym urzędowo. Pismo można złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoich uprawnieniach.

Wydziedziczenie

Sporną kwestią w prawie spadkowym jest wydziedziczenie. To bowiem pozbawienie małżonka, rodziców albo zstępnych spadkodawcy prawa do zachowku. Taka wola musi być określona w testamencie, łącznie z określonymi przyczynami. Powody są wskazane w Kodeksie Cywilnym.

Sprawy spadkowe Katowice a obecność adwokata

Spadkobiercy i osoby uprawnione do majątku zastanawiają się często, czy obecność adwokata Katowice jest niezbędna przy podziale tego, co pozostał spadkodawca. Otóż, z pewnością prawnik okaże się doskonałym wsparcie w momencie, kiedy nie można notarialnie poświadczyć dziedziczenia, to jest między innymi z powodu braku zgody co do podziału.

Adwokat przyda się także w chwili, kiedy dochodzi do sporów spadkowych, kończących się na sali sądowej oraz przy działaniach polubownych, to jest mediacji lub negocjacjach. Prawnik świadczy również usługi porad prawnych w przypadku długów spadkowych, stwierdza nabycie albo odrzucenia majątku, ustala wartość zachowku czy też ścieżki pozwalające dochodzić do takiego uprawnienia.

Prawo spadkowe Katowice a postępowania sporne

W momencie, kiedy spadkobiercy nie zgadzają się wzajemnie co do zasad dziedziczenia lub też sposoby podziału majątku po osobie zmarłej, dochodzi się postępowania spornego. Są to najczęściej sprawy wymagające czasu. Konieczne jest bowiem na przykład przesłuchanie świadków, poszukiwanie majątku, a także wprowadzenie dowodów w formie opinii biegłych.

Niektóre sprawy z zakresu prawa spadkowego dotyczą zachowku. Zdarza się bowiem, że finałem procesu jest zmniejszenie kwoty zachowku, której dochodzi uprawniony, na rzecz spadkobiercy lub też wyroku całkiem odmiennego, czyli do zwiększenia rzeczonej kwoty.

Nabycie prawa spadkowego a formalności

W przypadku spraw spadkowych, bardzo często zdarza się, iż konieczne jest dopełnienie różnych formalności oraz złożenie odpowiednich dokumentów, które poświadczają prawo do spadku. Są to na przykład poświadczenie dziedziczenia oraz postanowienie o stwierdzeniu nabycia majątku po zmarłej osobie.

W tym wypadku wiele osób stara się korzystać z pomocy adwokatów, którzy specjalizują się w prawie spadkowym. W niektórych przypadkach obecność prawnika jest niemal obowiązkowa, bowiem konieczne jest uzyskanie notarialnego poświadczenia.

W przypadku odrzucenia spadku, między innymi zadłużonego, również i pomoc adwokata w tego typu procedurach jest niezbędna.

Zadzwoń +48 728 392 375